Không nhận diện được TB, vui lòng đăng nhập bằng 3G của Viettel.